Smlouva o poskytování internetových služeb

 

 

Smluvní strany,

WWL Internet Praha, s. r. o., (IČO: 25 61 10 11, DIČ: 001-25 61 10 11)

se sídlem v Soukenické 23, 110 00  Praha 1

zastoupená jednatelem společnosti panem Michaelem Glöcknerem

bankovní spojení: eBanka, a.s., číslo účtu: 67727001 / 2400

(dále jen „poskytovatel")

a

Jméno a příjmení, název společnosti:

Adresa:

Zastoupená:  

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení

(dále jen zákazník)uzavírají ve smyslu § 269 odst. 2 obchodního zákoníku tuto
smlouvu o poskytování internetových služeb

 

1.               Předmět smlouvy

1.1                 Poskytovatel se zavazuje poskytnout zákazníkovi internetové služby, které zákazník určí a specifikuje ve specifikaci služby. Specifikace služby tvoří nedílnou součást této smlouvy.

1.2                 Zákazník se zavazuje zaplatit za poskytnuté služby úplatu (dále jen „poplatky) dle aktuálního ceníku.

 

2.               Provoz serveru

 

2.1                 Poskytovatel zajistí nepřetržitý provoz stránek zákazníka. Za neposkytnutí služby se nepovažuje případ výpadku dodávky elektrické energie nad rámec zajištění záložním zdrojem serveru, servisní zásahy a výpadky provozu způsobené poskytovatelem serverhostingu, dále poruchy způsobené následkem neodborného zacházení ze strany zákazníka.

 

2.2                 Přenos a publikace stránek s erotickým obsahem a stránek, které jsou v rozporu s dobrými mravy a právním řádem České republiky, veřejným pořádkem a dobrými mravy, je zakázána. Odkazy na takové materiály jsou rovněž zakázány.

 

3.               Práva a povinnosti poskytovatele

 

3.1                 Poskytovatel má právo pozastavit poskytování služby, jestliže obsah stránek je v rozporu s ustanovením smlouvy, právním řádem, veřejným pořádkem či dobrými mravy.

 

3.2                 Poskytovatel neodpovídá za obsah informací přenášených v rámci služeb, ani za případné porušení práv třetích osob informacemi přenášenými v rámci služeb.

 

3.3                 Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení vlastnických práv zákazníkem k ochranným známkám a porušení zákona užíváním názvu domény nebo jmen adresáře uživatele, které jsou obchodními jmény a registrovanými ochrannými známkami.

 

3.4                 Poskytovatel není odpovědný za jakoukoli škodu způsobenou zákazníkovi či třetí straně v souvislosti s využíváním služeb a sítě Internet, dále za škody způsobené přerušením provozu či ztrátou dat při jejich přenosu.

 

3.5                 Poskytovatel poskytne zákazníkovi na základě jeho písemné žádosti informace o osobních údajích o něm zpracovávaných.

 

 

4.               Práva a povinnosti zákazníka

 

4.1                 Zákazník odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti o registraci doménového jména.

 

4.2                 Zákazník odpovídá za škodu, která vznikne poskytovateli nebo jiným osobám v důsledku přístupu třetích osob k službám poskytovatele způsobeného zejména zneužitím přístupového uživatelského jména a hesla.

 

4.3                 Zákazník se zavazuje, že nebude server zatěžovat nefunkčními skripty a podnikat kroky směřující proti funkci a bezpečnosti serveru.

 

4.4                 Zákazník souhlasí s tím, že poskytovatel shromažďuje o zákazníkovi údaje vyplněné zákazníkem ve smlouvě a ve specifikaci zakázky a údaje o zákazníkově využití služeb. Zákazník souhlasí s tím, aby poskytovatel zpracovával uvedené údaje pro sledování a vyhodnocování technického fungování svého systému i za účelem nabízení obchodu nebo služeb zákazníkovi.

 

4.5                 Zákazník je povinen neprodleně oznámit poskytovateli jakékoliv změny týkající se jeho osoby, ke kterým došlo po podpisu této smlouvy (např. změna sídla, bydliště, bankovního spojení atd.).

 

5.               Cenová ujednání a platební podmínky

 

5.1                 Zákazník se zavazuje platit za poskytování služeb úplatu (dále jen „poplatky) dle aktuálního ceníku poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje informovat zákazníka o změnách cen elektronickou poštou s měsíčním předstihem. Změny cen jsou platné po uplynutí jednoměsíční lhůty, která začíná běžet od prvního dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly změny vyhlášeny.

 

5.2                 Poplatky za Zřízení domény a Roční poplatek za doménu jsou placeny ročně předem. Splatnost daňového dokladu činí 14 dní.

 

5.3                 Poplatky za službu – Ostatní práce s doménami u správce domény jsou splatné na základě daňového dokladu vystaveného po poskytnutí služeb. Splatnost daňového dokladu činí 14 dní.

 

5.4                 Poplatky za následující služby - Celková správa, E-mail a Webhosting jsou splatné čtvrtletně předem na základě zálohové faktury. Zálohová faktura je zasílána na začátku kalendářního čtvrtletí. V případě prvního kontaktu se zákazníkem je zálohová faktura zasílána následující den po aktivaci služby. Splatnost zálohové faktury činí 14 dní. Poskytovatel je povinen vystavit daňový doklad na konci kalendářního čtvrtletí. Poplatek v případě prvního kontaktu je stanoven za období ode dne aktivace služby do konce kalendářního čtvrtletí. Z hlediska daně z přidané hodnoty se jedná o dílčí plnění poskytované v čtvrtletních lhůtách. Poslední den kalendářního čtvrtletí je dnem zdanitelného plnění. Poplatky za tyto služby, jejíž čtvrtletní částka nepřesáhne 200 Kč, jsou splatné jednorázově na  základě zálohové faktury za období ode dne aktivace služby do konce kalendářního roku.

 

6.               Zvláštní ujednání

 

6.1                 Za podstatné porušení smlouvy, které zakládá právo okamžitě odstoupit od smlouvy, se považují následující skutečnosti: nezaplacení poplatku (viz. body 5.2, 5.3., 5.4.) a porušení  smluvních ustanovení uvedených v bodech 2.2., 3.1, 4.3 a zneužití přístupového uživatelského jména a hesla (viz. bod 4.2).

 

6.2                 V případě vzniku sporu při provádění této smlouvy každá smluvní strana bude jmenovat jednoho rozhodce, kteří se poté dohodnou na rozhodci předsedajícím. Takto jmenovaní rozhodci budou oprávněni spor projednat a rozhodnout. Rozhodčí nález bude pro strany konečný a závazný.

 

7.               Závěrečná ustanovení

 

7.1                 Smlouva je uzavřená na dobu neurčitou.

 

7.2                 Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou formou.

 

7.3                 Smlouvu lze vypovědět bez udání důvodu. Výpověď musí být učiněna písemnou formou. Výpovědní doba činí 1 měsíc ode dne doručení.

 

7.4                 Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.

 

7.5                 Smlouva nabývá platnosti dnem podepsání smlouvy a specifikace služby oběma smluvními stranami, a to dnem, který nastal později. Smlouva nabývá účinnosti dnem aktivace služby poskytovatelem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

Poskytovatel: WWL Internet Praha, s.r.o.                         Zákazník:

Podpis:                                                                             Podpis:

Datum:                                                                              Datum: